Muligheter for utbygging av småkraftverk i Godfjord.

 

 

 

Vannkraftverk

 

NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat)har kartlagt mulighetene for utbygging av småkraftverk,

se NVE atlas. Potensialet for små kraftverk.

Kriteriene for hvilke prosjekter som er med er:
- øvre utbyggingspris på 5 kr/kWh
- effekt mellom 50 og 10000 kW
- vannføring mellom 0,05 og 25 m3/s
- fallhøyde mellom 10 og 600 m

 

 

 

Oversikt vannkraftverk-prosjekter i Godfjord

 

KRVID

NVE individ nr

178.0_137

178.0_146

178.0_154

178.0_162

178.0_168

178.0_164

178.0_160

Lokalisering

Mølnelva,

Kinn

Forelva,

Myrland / Finnsæter

Nordelva,

Reinstad

Innerelva,

Nerdalen

Trettelva,

Godfjordbotn

Bjørnråelva

Heiavatnet

Storvatnet

 

NEDBFELT

Areal av nedbør-feltet (km2)

4,51

2,31

0,89

1,3

1,46

1,74

5,25

VANNFORING

Midlere vannføring ved inntak (m3/s)

0,21

0,12

0,06

0,09

0,11

0,11

0,33

DL Lengde mellom inntak og kraftstasjon (meter)

1150

1650

1269

2450

2500

1098

1500

DH

Brutto fallhøyde (meter)

118

191

379

243

254

272

182

HSTART

Høydekote ved kraftstasjon (meter over havet)

7

1

5

3

28

0

135

HSLUTT

Høydekote ved inntak (meter over havet)

125

191

385

246

283

272

316

EFFEKT

Beregnet installasjon (kW)

304

271

270

260

333

351

719

PRODUKSJON

Midlere årsproduksjon (GWh/år)

1,24

1,11

1,1

1,06

1,36

1,44

2,94

TOTALKOST

Total utbyggingskostnad (1000 kr)

4377

4352

3512

4834

6267

4216

9482

PRISPRKWH

Utbyggingspris (kr/kWh)

3,52

3,92

3,18

4,54

4,6

2,93

3,23

KOMMNR Kommunenr

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

KOMMUNE

Sortland

Sortland

Sortland

Sortland

Sortland

Sortland

Sortland

VASSDRAGNR

178.80

178.80

178.80

178.80

178.80

178.80

178.80

 

 

Andre anlegg

 

Mulighet for vindkraftverk på Kinneset, nord for Kinn. Utbygging i regi av grunneier.

Les mer her.

 

Sjøkabel til Gapøya, les mer her.

 

 

Beskrivelse av det enkelte anlegg vannkraftanlegg.

 

ID 178.0_137           Kinn, Mølnelva

Effekt 304 kW. Utbyggingskostnader kr 4 377 000. Antatt pris pr kWh kr 3,52.

Årlig produksjon 1,24 GWh tilsvarer strømforbruket til ca 60 husstander.

Inntak 480 m nedenfor utløpet av Båtvatnet. Det forutsettes at en fyllingsdam plasseres slik at Båtvannets vannspeilhøyde forblir uendret. Fallhøyde ca 118 m. Effektiv fallhøyde beregnes på bakgrunn av falltap i rørgate. Usikker produksjon i tørre sommere.

Fra inntaket på kote 125 planlegges det bygget ei rørgate av GUP-rør som graves ned. Øvre del av rørgate trykklasse PN6, nedre del PN10. Total lengde på rørgate er ca 1,15 km.

Peltonturbin og 400V synkrongenerator (1500 rpm, eller lavere turtall).

Transformator 415V/22kV 315kVA, 1 km ny høyspentlinje (FERAL 25) frem til avslutning av eksisterende linje (FERAL 16) nord for Kinn, og 2-veis måler i tilknytningspunkt hvor ny høyspentlinje tilkobles eksisterende. Dimensjoneringen av eksisterende høyspentlinje begrenser maksimal innmatingseffekt.

Fra kraftverksbygningen forsynes nærliggende bygninger direkte via 400V lokalt forsyningsnett.

Ny kraftstasjonsbygning plasseres nord for Mølnelva på nedsiden av kommunal veg, jfr NVE-kart.

Utbygging i regi av grunneiere (andelslag). I innspill til Sortland kommune – kommunedelplanen, er det bedt om at området ved Mølnelva avsettes også i fremtiden til kraftverk. Fra Sortland Kommune er det ikke fremkommet innvendinger til dette.

Elva er ikke lakseførende. Kraftverket er ikke til hinder for jordbruksformål (anlegget vil om behov også kunne gi vannforsyning til jordbruksvanning). Kraftverkets størrelse, plassering og eierforhold medfører at det antas å bli vurdert som ikke konsesjonspliktig. Kraftverket behandles da som en vanlig plan- og bygningssak hos kommunen.

Tilsynsmyndighet elektro: DSB – region Nord-Norge, Harstad, alternativt DLE, Andøy Energi (Det Lokal Elektrisitetstilsyn).

Kinnvegen er pr 2007 ikke vinterbrøytet, men ferdsel med snøscooter i denne forbindelse er unntatt fra motorferdselsforbudet, hjemlet i Lov om motorferdsel i utmark §8. Det er ikke nødvendig å innhente kommunal dispensasjon for kjøring hjemlet i §8.

 

Kraftstasjon ved Mølnelva ble første gang prosjektert av avdelingsingeniør Hans Peter Bergh, NVE Elektrisitetstilsynet, Harstad på slutten av 1940-årene. Basert på denne prosjekteringen ble en kraftstasjon bygd, og den leverte den første strømmen til Kinn.

 

Prosjektet er ikke lønnsomt i 2007, men prisøkning på strøm og grønne sertifikater vil kunne gjøre dette lønnsomt. Generelt kan man anse at prosjekter med lav konfliktgrad og utbyggingspris under 4 kr/kWh kan bli realisert i løpet av de neste 10 år.

Prosjektet er under planlegging. Se også Kravspesifikasjoner.

 

Kraftverket benevnes ikke som Mølnelva kraftstasjon, det ligger i Beisfjorden ved Narvik.

 

 

ID 178.0_146           Forelva mellom Myrland og Finnseter

Effekt 271 kW. Utbyggingskostnader kr 4 352 000. Antatt pris pr kWh kr 3,92.

1,65 km rørgate.

Synkrongenerator.

Tilsynsmyndighet elektro: DSB – region Nord-Norge, Harstad, alternativt DLE, Vesterålskraft (Det Lokal Elektrisitetstilsyn)

 

Prosjektet er ikke lønnsomt i 2007. Det knytter seg usikkerhet til høyspentlinja fra Myrland som må oppgraderes til dagens standard, denne kostnaden er ikke medtatt. Les mer.

 

 

ID 178.0_154           Nordelva nord for Reinstad

Effekt 270 kW. Utbyggingskostnader kr 3 512 000. Antatt pris pr kWh kr 3,18.

1,27 km rørgate.

Asynkrongenerator.

 

 

ID 178.0_162           Innerelva i Nerdalen

Effekt 260 kW. Utbyggingskostnader kr 4 832 0000. Antatt pris pr kWh kr 4,54.

Mindre lønnsomt.

 

 

ID 178.0_168           Trettelva i Godfjordbotn

Effekt 333kW. Utbyggingskostnader kr 6 267 000. Antatt pris pr kWh kr 4,60.

Mindre lønnsomt.

 

 

ID 178.0_164           Bjørnråelva, Heiavatnet – Inner-Bjørnrå

Effekt 351 kW. Utbyggingskostnader kr 4 216 000. Antatt pris pr kWh kr 2,93.

1,1 km rørgate, fallhøyde 272m.

Det mest lønnsomme vannkraftprosjektet i Godfjord.

 

 

ID 178.0_160           Storvatnet

Effekt 719 kW. Utbyggingskostnader kr 9 842 000. Antatt pris pr kWh kr 3,23.

 

 

 

Henvisninger, tekniske faguttrykk, produkter, produsenter:

 

Definisjoner:

 

Mikrokraftverk          Under 100 kW

Minikraftverk            100 kW - 1000 kW

Småkraftverk           1000 kW - 10 000 kW

 

(Til sammenligning er tilgang til 15 kW normalt for en bolig)

 

Generator

 

Asynkrongenerator. Må være tilkoblet et såkalt stivt nett, dvs et kraftnett, og henter sin magnetiseringsenergi fra nettet.

 

Synkrongenerator. Krever mer omfattende kontrollutrustning enn asynkrongenerator. Er ikke avhengig av et kraftnett for å kunne være i drift. For små vannkraftverk er asynkrongenerator det vanligste.

 

Generatorspenning velges til 400V for generatoreffekt under 1.5 MW, 690V eller høyere for større effekter.

 

Inntaksventil

Spjeldventil plassert i inntaksdam. Nødvendig for å stenge vannet ved vedlikehold, samt automatisk stenge ved rørbrudd.

 

Rørgate

GUP-rør (glassfiberarmerte polyesterrør, glasfiberrør): Lav vekt, lang levetid, lavt falltap. Krever god fundamentering og forankring, tåler lite slag. Lavere pris enn PE-rør.

Nedgraving sikrer god forankring og beskytter røret.

 

PE-rør (polyetylenrør): Tåler røff behandling, lang levetid, helsveises. Men lav styrke og stivhet. Sveisede skjøter kan gi falltap.

 

Trykklasse PN6 og PN10.

Rørdiameter beregnes på grunnlag av vannmengde og vannhastighet. Vannhastigheten bør holdes så lav som mulig for å redusere falltap i rørgaten.

 

 

Forskrifter, normer, veiledninger

 

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg

 

Veiledning til Forskrift om elektriske forsyningsanlegg

 

NVE veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk – last ned (4,07MB pdf-fil)

med oversikt over leverandører.

 

SINTEF Energiforskning: INFO-blad (informasjon om høyspenningsystem og høyspenningskomponenter). Abonnementsordning/innlogging.

 

SINTEF Energiforskning: Planleggingsbok for kraftnett (PC-program for planleggingsformål). Abonnementsordning/innlogging, men noe er tilgjengelig.

 

Statens Bygningstekniske Etat: Melding HO-3/99 Temaveiledning om Elektriske anlegg og kraftledninger.

 

Statens Bygningstekniske Etat: Melding HO 1/2006 Elektriske anlegg og kraftledninger. Temaveiledning.

 

Hafslund Nett - Spesifikasjonskrav for bygging av høyspentnett: 231-02 høyspentnett.

 

REN (Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet)

REN blad 2024 Vedlikehold – Regional og distribusjonsnett luft - Linjerydding

 

NVE: Veileder 2004 nr 1. Dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av små kraftverk.

 

NVE: Veileder 2004 nr 2. Hensynet til kulturminner og kulturmiljø ved etablering av energi- og vassdragsanlegg.

 

Strålevern Rapport 2005:8 Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspenningsanlegg

 

 

Avtalar om grunnrettar for høgspentliner,  -kablar og nettstasjonar. Info.

 

Tidskriftet Elektro nr 7-8/2002 har i dette nummeret spesielt mye om småkraftverk.

 

Forskningsnytt fra NTNU og SINTEF, Gemini nr 2-2007, side 30-36: Omtale av kraftverk gjennom tidene, småkraftverk, kontraroterende aksialturbin for småkraftverk.

 

Foreninga for norske småkraftverk BA - http://kraftverk.net/

 

Informasjon og fakta om småkraftverk - http://www.smakraftverk.com/delprosjekt.htm

 

Småkraftverkens Riksförening, Sverige - http://www.sero-srf.se

 

Gardsdrift.no: Artikkel om turbin i småkraftverk.

 

Jordbruk.info: Mini og småkraftverk

 

Norsk Vindkraft forening http://www.vindkraft.no

 

eBeredskap (REN as)

 

Områdekonsesjon:

Vesterålskraft Nett AS har områdekonsesjon for hele Godfjord, unntatt Kinn, hvor Andøy Energi har Konsesjon. Se NVE for detaljer.

 

Vesterålskraft: Lokal energiutredning for Sortland kommune 2006. Last ned her.

 

Andøy Energi: Lokal energiutredning for Andøy kommune 2006. Last ned her.

 

Den Norske Plastrørgruppen: Leggeanvisning for kabelrør i grøft

 

NEF – Grimstad 14.02.2007: Småkraft og vindkraft.

Agder Energi: Tekniske utfordringer – tilknytning av produksjon til nett designet for lastuttak fra sluttbrukere. Last ned.

 

 

 

Leverandører og prosjektering av totalløsninger

 

Fossingkraft AS. Leverandør av mikro- og mini vannkraftanlegg.

 

Aquaservice AS. Leverandør av komplette vannkraftanlegg.

Har til Dyrstad kraftverk levert komplett turbin-aggregat (pelton 20-1000kW), Hitzinger synkrongenerator, automatikk, overvåkning, komplett elskap, stengeventiler, innløpskonus og inntaksrist i polyethylen.

 

Blåfall AS, Lysaker, telefon 67107224

Blåfall har spesialisert seg på utbygging av mindre vannkraftprosjekter i samarbeid med falleierne. Med utgangspunkt i falleiers ønsker, kan vi tilby:

·         Utredning og lønnsomhetsvurderinger

·         Konsesjonssøknad og finansiering

·         Utbygging og drift

Greenstream: Artikkel om Blåfall

Teknisk ukeblad: Artikkel om Blåfall

Presentasjon, last ned.

 

 

Småkraft AS - Prosjekterer og bygger ut småkraftverk (1 MW - 10 MW)

 

Mikro- og Minikraft AS

 

HYDROENERGI Kjell Joa AS

 

 

 

 

Utstyr

 

Generelt

 

El-tjeneste: 22kV anlegg. Brosjyre 22 kV.

 

Ensto: Universalkabelhåndbok

 

 

Ledningsanlegg - luftnett

Stolper, kreosotimpregnerte. Produsent: ScanPole AS (tidligere Impregnor). Leverer til elverk over hele landet.

 

Stolpekran for manuell reising av stolper.

 

Feral-line: Line for høyspent, bestående av stål og aluminium. Betegnelsen angir tilsvarende mm2 Cu. Leveres i dimensjoner FERAL 16 – 25 – 35 – 50- 70 osv.

Horten Aluminium Conductors AS

Nexans: Stål aluminiumsline SAHF 16 og SAHF 25

 

Nexans: BLX-line (delvis isolert høyspentline)

Ensto: BLX håndbok

 

Luftledning for lavspent: EX 1kV hengeledning

 

 

Kabelanlegg - jordkabel

 

Det benyttes nå høyspentkabel TSLF for nedgravd kabelnett.

 

TSLF har et halvledende ytre sjikt som gjør det mulig å kappeteste før, under, og etter legging. Dermed kan kappeskader oppdages på et tidlig tidspunkt. Den tidligere mye benyttede TSLE blir nå erstattet av TSLF. Les også på Sintef.

Testutstyr for høyspentkabel: Seba nor AS

 

Nexans: TSLF

 

Nexans: Høyspent jordkabel,   TSLE 3X1

 

General Cable.

 

Elverkskabel: TFXP 25 – 50 – 95 – 150 – 240 mm2 AL, normalt grønn, graves ned.  

 

 

Kabelanlegg -sjøkabel

 

Draka Kabel: Sjøkabelanlegg.

 

Høyspent sjøkabel: TSRE 24kV

 

Lavspent sjøkabel: TERE 1kV

 

Beskyttelsesrør for ilandføring av sjøkabel.

 

 

Nettstasjon (trafokiosk)

 

Nettstasjon: Møre Trafo. Nettstasjon Flex 3 - 315 kVA

 

ABB nettstasjon

 

Schneider Electric nettstasjon. Nettstasjon Tor 315 kVA, beskrivelse med bilder og tegninger. Brosjyre over nettstasjoner.

 

 

Diverse

 

Melbye Skandinavia AS

 

Necks Electric AS

 

NTP AS Isolatorer

 

Kabelbeskyttelse, rør. Pipelife AS

 

Stabilisering av nettspenning med Magtech Voltage Booster, les mer.

 

Small Turbine Partner.  Brosjyre. Plateturbin.

 

Deif. Instrumentering.

 

Siviling Oddvar Tesaker: Foredrag og avisartikkel om mikrokraftverk.

 

Jacobsen Elektro: Impedansvern i fordelingsnett. Vern i nett med lokal mating fra småkraftverk.

 

Ette Elektro - http://www.ette.no/etten.html

 

CleanPower AS - http://www.cleanpower.no

 

Energia AS. Leverandør av høyspentutstyr (måletransformatorer, skillebrytere, transformatorer, jordslutningsspoler, etc)

 

E-CO AS

 

Onninen AS - katalog

 

Lærebok om småkraftverk - http://www.nmk.bygland.com/

 

Vindkraft, Narvik Energi – Nordkraft Vind AS

 

NETTseksjonering AS. Høyspent strøm- og spennings-transformatorer, effektbrytere, høyspente tilkoblinger av småkraftverk, komplett relevern.